Social

2022-01-19, 13:30:06

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Caracal angajează asistenţi medicali

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Caracal, în care sunt îngrijite persoane vârstnice care au şi afecţiuni cronice, aflat în subordinea Consiliului Local Caracal, angajează cinci asistenţi medicali debutanţi. Concursul se va organiza în luna februarie.

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Caracal, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical debutant (5 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea medicină generală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;

- este membru O.A.M.G.M.A.M.R.;

- fără condiție de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 10 februarie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10;

- 14 februarie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi trebuie să conțină următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe siteul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: C.A.M.S. Caracal, Str. Plevnei nr. 36, judeţul Olt, telefon/fax: 0249/512.700, mobil: 0740/040.416, e-mail: cams_caracal2003@yahoo.com. 

Comentarii

Redacţia

2022-01-19 13:30:06

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...