Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, din Slatina, organizează concurs pentru postul de instalator

Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, Slatina, județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze. Dosarele se depun până pe data de 23 iunie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice pentru postul de muncitor instalator – personal nedidactic:

-          nivelul studiilor – calificare de specialitate

-          vechime în specialitate, minimum 5 ani

-          noțiuni de comunicare în relații publice

-          disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Dificultatea operațiunilor specifice postului:

-          complexitatea postului în sensul diversității operațiunilor de efectuat

-          competențe generale: comunicarea eficientă cu colegii

-          competențe specifice: efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații conform solicitărilor

gradul de autonomie în acțiune:

-          autonomie în efectuarea competențelor specifice postului

efort intelectual: în conformitate cu complexitatea postului

necesitatea unor aptitudini deosebite:

-          munca în echipă, comunicare

-          tehnologii specifice care trebuie cunoscute:

-          tehnici de funcționare a aparatelor.

Responsabilitatea implicată de post:

responsabilitate privind efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere

responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare

responsabilitate în respectarea NPM și NPSI

responsabilitate în planificarea și realizarea activității proprii

păstrarea confidențialității.

Sfera de relații:

gradul de solicitare din partea structurilor interne ale Instituției publice – mediu

gradul de solicitare din partea structurilor externe ale instituției publice – nu

gradul de solicitare din partea cetățenilor și/sau Subiecților serviciilor oferite de instituția publică – mediu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă mai jos:

Ordin nr. 5447/31 august 2020 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Instalații interioare de alimentare cu apă.

Suport de curs – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (https://pdfdrive.com/suport-de-curs-instalator- instalatii-tehnico-sanitare-si-de-gaze-e34439899.html).

Legea nr. 64/21 martie 2008 (republicată) privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Legea nr. 319/14 iulie 2006 (republicată) a securității și sănătății în muncă și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.

Legea nr. 307/12 iulie 2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată – Titlul XI, II – Răspunderea disciplinară art. 247-252, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 iunie 2021, ora 12.00: termen limită de depunere a dosarelor;

29 iunie 2022, ora 14.00: proba practică;

30 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina, str. Cireașov nr. 10, jud. Olt, telefon: 0249/436.210.