Procesul de contractare servicii medicale, medicamente şi dispozitive se încheie la sfârşitul lunii iunie

Casa de Asigurări de Sănătate Olt anunță contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2023.

Procesul de contractare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se desfășoară în luna iunie 2023. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 30.06.2023.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;

b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale;

c) să fie acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze potrivit

reglementărilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, sunt acreditaţi pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;

d) să depună, în vederea încheierii contractului, documentele  afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare.

Documentele necesare încheierii contractelor  se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată.

Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale  este data de 14.06.2023”, transmite CAS Olt.

În conformitate cu prevederile art.196 din HG 521/2023 atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale că nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare și neîncheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu furnizorii respectivi în actuala sesiune de contractare.

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere și conţinutul documentelor obligatorii de contractare, vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul C.A.S. Olt sau să accesați  pagina web a CAS Olt –  www.cnas.ro/cjasot/.

Agenda procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor medicale pentru anul 2023 se afișează pe pagina web a CAS Olt.