Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de infirmieră

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs, în luna iunie, nu doar pentru posturile de asistent medical, ci şi de infirmieră. Sunt disponibile cinci posturi. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 iunie.

Spitalul Județean de Urgență Slatina, Judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:

 - un post vacant de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii M/G, la Secția medicină internă;

- un post vacant de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii M/G, la Secția cardiologie;

- un post vacant de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii M/G, la Secția chirurgie generală;

- un post vacant de infirmieră, treaptă debutant, nivel de studii M/G, la Secția psihiatrie;

- un  post vacant de infirmieră, nivel de studii G, la Secția dermatovenerologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

studii: școala generală/studii medii – liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

condiții de vechime:

pentru infirmieră debutantă – fără vechime;

pentru infirmieră – 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

27 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-        -  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-        -  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-       -    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-        -   carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-        -   cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-         -  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-        -   curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr. 5, jud. Olt, telefon: 0736/373.205.