ANUNȚ

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI organizează concurs de recrutare, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 cu modificările si completările ulterioare, OMS nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu  modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea postului specific Comitetului Director după cum urmează: 

Director financiar-contabil, grad II, nivel studii S

PROBE DE CONCURS

Concursul/examenul  se va desfășura in cadrul Spitalului de Psihiatrie și cuprinde următoarele probe de evaluare:

    a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;

    b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

    c) interviul de selecție.

CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, criteriile generale și specifice, după cum urmează:

Conditii generale:

    a) au domiciliul stabil în România;

    b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Conditii specifice:

    1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

    2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

-  cererea de înscriere;

-  copie de pe actul de identitate;

-  copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

-  curriculum vitae;

-  adeverință care atestă vechimea în muncă  sau în specialitatea  studiilor, după caz;

-  cazier judiciar;

-  declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfășurat activităţi de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

-  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-  proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

   1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs: Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, până la data de 10.10.2022, ora 14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud.Olt.          

   2. Selecţia dosarelor de înscriere – 11.10.2022, 

- afişarea rezultatului verificării dosarelor candidaților - 11.10.2022 ora 14.00

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

   3. Data probei scrise – 18.10.2022 

- afişarea rezultatului probei scrise – 18.10.2022 ora 14.00

Candidaţii au dreptul să  depună contestații în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei de concurs/examen. Contestaţia se soluţionează de catre  comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

   4. Data susținerii proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului – 21.10.2022

- afişarea rezultatului susținerii proiectului de specialitate - 21.10.2022 ora 14.00

Candidaţii au dreptul să  depună contestații în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului susținerii proiectului de specialitate, la secretarul comisiei de concurs/examen. Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

   5. Data interviului de selecție - 26.10.2022.

   6. Afişarea rezultatului final  - 27.10.2022 ora 14.00

 Locul și ora desfășurării probelor Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,  str.Satul Nou, nr.2, com.Schitu, sat Greci, jud.Olt, ora 10.00

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obțină, în cadrul concursului, media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minim nota 6,00.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii, la secretariatul comisiei de concurs.

MENȚIUNE

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, telefon 0249482388, persoană de contact: Marinescu Constantin Dănuț.

MANAGER,

DR. SORIN CRISTIAN BRĂTOI