Spitalul Orăşenesc Corabia organizează concurs pentru postul de îngrijitoare

Cinci posturi de îngrijitoare au fost scoase la concurs de către Spitalul Orăşenesc Corabia. Dosarele pentru participarea la concurs se pot depunde până pe data de 7 aprilie.

Spitalul Orăşenesc Corabia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a cinc funcţii de execuţie vacante: 

- 1 post ingrijitoare M;G, pe perioada nedeterminatã, in cadrul Compartimentului Chirurgie;

- 1 post ingrijitoare M;G, pe perioada nedeterminatã, in cadrul Compartimentului Obstetrica-Ginecologie;

- 1 post ingrijitoare M;G, pe perioada nedeterminatã, in cadrul Laboratorului Radiologie;

- 1 post ingrijitoare M;G, pe perioada nedeterminatã, in cadrul Laboratorului analize medicale;

- 1 post ingrijitoare M;G, pe perioada nedeterminatã, in cadrul Ambulatoriului de specialitate.

Concursul va avea loc la sediul unității din strada Carpati nr. 116, în data de 19.04.2023, orele 10:00 – proba scrisă, şi în data de 24.04.2023, orele 10:00 – proba de interviu.

Condiţiile de participare:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei 

contractuale sunt:

-  nivelul studiilor: medii sau generale;

- vechimea in munca- nu este necesarã.

-  concurs pentru ocuparea postului.

Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind organizarea si desfasurarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

 i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Copiile de pe actele prevazute la art.35 din HG 1336/2022 lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la art.35 din HG 1336/2022 lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la art.35 lit. f) din HG 1336/2022, anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevazut la art.35 lit. h) din HG 1336/2022 poate fi solicitat si de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Aceste condiţii de participare la concurs vor fi afişate la sediul Spitalul  Orăşenesc Corabia din str. Carpati nr. 116, pe site-ul www.spitalcorabia.ro, precum şi pe portalul posturi.gov.ro. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 07.04.2023, orele 13:30, la sediul spitalului din str. Carpati, nr. 116. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului şi la numărul de telefon 0249/560671 (secretariat comisie de concurs- Cons. Golgojan Costina).