Liceul Tehnologic „Matei Basarab”, din Caracal, organizează concurs pentru postul de îngrijitor curăţenie

Liceul Tehnologic „Matei Basarab”, din Caracal, va organiza concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor curăţenie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 2 martie.

Liceul Tehnologic “Matei Basarab” cu sediul în Caracal, strada Aleea 1 Decembrie 1918, nr.4, județul Olt, organizează concurs de ocupare a două posturi de ÎNGRIJITOR pe durată nedeterminată, post contractual vacant conform legislației în vigoare

Principalele cerințe ale postului ÎNGRIJITOR:

-           Nivelul studiilor – medii atestate cu diplomă de bacalaureat

-           Vechime în muncă – minim 5 ani

-           Competențe dovedite prin certificate sau adeverințe de calificare pentru cel puțin una din calificările SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE sau IGIENĂ- NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ, 

 Dosarul de concurs va conține:

 1.         formular de înscriere la concurs;

2.         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

3.         copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4.         copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

5.         copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6.         certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

7.         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8.         certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

9.         curriculum vitae, model comun european.

10.       declarația candidatului că a studiat fișa postului și se angajează să îndeplinească atribuțiile specifice, în situația în care acesta va fi admis.

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 CONDIȚIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR:

-           Nivelul studiilor – medii atestate cu diplomă de bacalaureat;

-           Vechime în muncă – minim 5 ani

-           Competențe pentru cel puțin una din calificările SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE, IGIENĂ- NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ,  dovedite prin certificate sau adeverințe de calificare

-           Perioada de probă pentru acest post este de 90 de zile.

 CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE  ETAPE:

- Selecția dosarelor de înscriere

-  Proba scrisă – 100 de puncte

- Proba practică- 100 de puncte

-  Interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Liceului Tehnologic ”Matei Basarab”, str. Aleea 1 Decembrie 1918, nr. 4, Caracal, Olt astfel:

-           9  martie 2023 ora 1500: Proba scrisă

-           10 martie 2023, ora 1500: Proba practică

-           14 martie 2023, ora 1000 : Interviul

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta dosarul de concurs până la data de  2 martie 2023, ora 14 00 , la secretariatul unității .