Publicitate

2019-07-02, 16:47:48

ANUNȚ

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Dispoziția  nr. 292 din 27.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt,

Organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, str. Crișan nr.5, Slatina, județul Olt, în perioada 05.08.2019- 19.08.2019, desfăşurându-se în două etape:

•    Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, care va avea loc în data de 05.08.2019, etapă eliminatorie;

•    Etapa de susţinere şi de evaluare, care cuprinde: a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor, care se va desfăşura, la sediul spitalului,  în data de 12.08.2019, ora 10.00; b) proba de susţinere a proiectului de management, realizat în baza unei teme alese, care se va desfăşura, la sediul spitalului, în data de 19.08.2019, ora 10.00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este: 
•    Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 10.07.2019 în intervalul orar 900-1300 ;
•    Termen limită de înscriere a candidaţilor – 02.08.2019,  ora 1600;
•    Verificarea dosarelor candidaţilor – 05.08.2019,  ora 1000;
•    Afişarea listei candidaţilor admişi şi respinşi – 05.08.2019,  ora 1600;
•    Depunerea contestaţiilor față de rezultatele verificării dosarelor până pe data – 06.08.2019 ora 1600;
•    Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor – în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor;
•    Susținerea probei scrise, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor – 12.08.2019, ora 10.00;
•    Afişarea rezultatului probei scrise – 12.08.2019,  ora 16.00;
•    Depunerea contestaţiilor față de rezultatele probei scrise până pe data – 13.08.2019 ora 16.00;
•    Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor – în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor;
•    Susţinerea proiectului de management – 19.08.2019 ora 10.00;
•    Afişarea rezultatelor – 19.08.2019 ora 16.00;
•    Depunerea contestaţiilor – în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
•    Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor - în termen de 48 de ore de la data expirării tremenului de depunere a contestațiilor.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Județean de Urgență Slatina pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a.    cunosc limba română, scris şi vorbit;
b.    sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c.    sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d.    au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e.    nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f.    sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g.    nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina, municipiul Slatina, str. Crișan nr.5, județul Olt, la Secretariatul unității, până la data de 02.08.2019 – ora 16:00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze cu precizarea numărului de file din dosar;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulament, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Canditații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management, în data de 10.07.2019, în intervalul orar 9.00-13.00 .

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarele teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Slatina:

1.    Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;
2.    Siguranța și satisfacția pacientului;
3.    Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;
4.    Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;
5.    Analiza situaţiei economico - financiare a spitalului;
6.    Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;
7.    Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;
8.    Strategia managementului în activitatea de investiţii;
9.    Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;
10.    Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.
11.    Managementul calității serviciilor medicale.
12.    Performanța serviciilor medicale furnizate și eficiența economică a spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de minimum 15 și maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spațiere la un rând.

Structura proiectului de management:
   1. Descrierea situaţiei actuale a Spitalului Județean de Urgență Slatina
   2. Analiza SWOT a Spitalului Județean de Urgență Slatina (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
   3. Identificarea problemelor critice
   4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
   5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate, din care: 
a)    Scop
b)    Obiective
c)    Activităţi  
-    definire; 
-    încadrare în timp - grafic Gantt;
-    resurse necesare - umane, materiale, financiare;
-    responsabilităţi.
d)    Rezultate aşteptate
e)    Indicatori - evaluare, monitorizare
f)    Cunoaşterea legislaţiei relevante.

Pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Slatina, www.spjslatina.ro precum şi la sediul unităţii se află afişate:
•    Anunţul de concurs;
•    Bibliografia de concurs
•    Dispoziția  nr. 292 din 27.07.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt, elaborat în conformitate cu Ordinul M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare din cadrul spitalului, telefon: 0349802550.
                                                                                                                             PREȘEDINTELE
                                                                                                              CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
                                                                                             al SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINAComentarii

Redacţia

2019-07-02 16:47:48

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...