Publicitate

2021-12-23, 11:00:40

ANUNȚ

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI, com.Schitu, sat Greci, str.Satul Nou, nr.2, jud.OLT, organizeaza in conformitate cu HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,  concurs pentru ocuparea următoarului post vacant, după cum urmează:

A. DENUMIREA  POSTULUI

1 post - Asistent medical, nivel studii PL, grad debutant, medicina generala, Sectia I Psihiatrie.

B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiții generale:

să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

- Studii: studii de școală sanitară postliceală sau echivalentă, absolvite cu diplomă sau studii postliceale prin echivalare, absolvite cu diplomă, conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,  specialitatea medicină generală,

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

4. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b,c,d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

5. Certificat  de membru eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (avizat anual) și adeverință pentru participare la concurs, pentru postul de asistent medical, grad debutant, medicină generală

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor  05.01.2022, ora 1400) la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, jud. Olt;

Selecţia dosarelor de înscriere                       - 06.01.2022 - 07.01.2022,

Data probei scrise                                           - 17.01.2022, 

Data probei  de interviu – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise;

Ora și locul desfășurării probelor – Sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,  str.Satul Nou, nr.2, com.Schitu, sat Greci, jud.Olt, ora 1000. 

C. MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, telefon 0249482388, persoană de contact: Marinescu Constantin Dănuț.


Comentarii

Redacţia

2021-12-23 11:00:40

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...