CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal - Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,  și a Actului Constitutiv al societatii („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) la data de 18 august 2021, ora 11,00, la sediul societății din Caracal - Complex Romula, str. Piața Victoriei, nr. 14, Județul Olt.
Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă  și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 19 august 2021 în acelasi loc, la aceeasi ora, și cu aceeasi ordine de zi.
 La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți sa participe și să voteze doar acționarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârsitul zilei de 10 august 2021, considerată dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al SC PARC SA Caracal, cu activităţile corespunzătoare  următoarelor coduri CAEN:
0111 Cultivarea cerealelor (excluxiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor    producătoare de semințe oleaginoase.
0150 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor).
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala.
4120 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor.
4532 - Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat.
5621 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente.
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

2. Aprobarea schimbării domeniului principal de activitate corespunzăror codului CAEN 551 „Hoteluri și alte facilități de cazare” şi a activităţii principale corespunzătoare codului CAEN 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare” în domeniul principal de activitate corespunzător codului CAEN 682 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” și a activității principale corespunzătoare codului CAEN 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

3. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor Societății (definiți ca membri ai CA sau Directori ai societății, în sensul Legii 31/1990).

4. Aprobarea datei de 14/09/2021 ca „dată de înregistrare” conform art. 2, litera f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi a datei de 13/09/2021 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, litera l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societăţii, domnul CONSTANTINESCU CORNEL PETRIȘOR, administrator unic, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuţiilor, dl CONSTANTINESCU CORNEL PETRIȘOR îşi poate substitui o altă persoană.

La data convocării, capitalul social subscris şi vărsat al SC PARC SA este în valoare de 1.335.950 lei, împărţit în 534.380 acţiuni nominative, fiecare în valoare de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii.
Accesul acţionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora, cu actul de identitate, facută în cazul acţionarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor persoane fizice, cu împuternicire semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).

Acţionarii pot participa la şedinţa adunării generale, personal sau prin reprezentanţi, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condiţiile prevăzute de art. 92 din Legea 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condiţiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale va putea fi obţinut de la sediul Societăţii. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate). Dupa semnare, exemplarul pentru Societate, însoţit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus / trimis spre înregistrare Societăţii cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise prin email la adresa: sa.parc@yahoo.com, reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la data adunării generale a acţionarilor, să aibă asupra sa procura în original.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte personae decât acţionarii se poate face şi pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe o perioadă care nu va depăşi 3 ani, perimţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor Societăţii, cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi se depun/trimit spre înregistrare Societăţii cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise prin email la adresa: sa.parc@yahoo.com. Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în considerare de Societate.

Potrivit dispozițiilor art. 117^1, alin(1) din Legea nr. 31/1990, ale art.92, alin(3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală a acţionarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea covocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Aceste propuneri de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâre pentru punctele propuse vor putea fi transmise prin poştă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: sa.parc@yahoo.com).

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze  administratorului unic întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acţionarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societăţii în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei covocări în MonitoruL Oficial al României Partea a IV - a, cu menţiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din data de 18/19.08.2021", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acţionarilor împreună cu actele care permit identificarea acţionarului, vor putea fi transmise prin poştă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa sa.parc@yahoo.com). Se va considera că un răspuns este dat dacă informaţia relevanta este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii, în format întrebare – răspuns.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

Începand cu data de 16/07/2021, modelele de imputerniciri, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, proiectele de hotărâri precum şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, şi la tel. 0249/515.399, precum şi pe website-ul Societăţii, www.parcot.ro.

Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă în limba română vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la cererea acestora la sediul Societăţii din Piața Victoriei nr. 14, Complex Romula, Municipiul Caracal, Județul Olt. precum şi pe site-ul societăţii www.parcot.ro. În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat si semnat, însoţit de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poştă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, înainte de adunarea generală, la adresa societăţii, respectiv la adresa de e-mail sa.parc@yahoo.com, cu menţiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 18/19.08.2021.”

Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătorea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515399.
                                        
                         PARC SA Caracal
               Prin: Constantinescu Cornel - Petrișor, administrator unic