Se fac angajări la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Slatina

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Slatina, judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci posturi vacante, trei dintre ele de îngrijitor animale. Dosarele se pot depune până pe data de 8 martie.

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor, din cadrul Primăriei Slatina, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 Compartiment administrativ:

 muncitor calificat grad IV – îngrijitor animale inclusiv animale de companie – 3 posturi

 Compartiment achiziții publice:

inspector de specialitate, grad II – 1 post

 Compartiment Contabilitate:

inspector de specialitate, grad II – 1 post

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile:

 a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 Muncitor calificat grad IV – îngrijitor animale inclusiv animale de companie:

 Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale (inclusiv certificat de capacitate pentru absolvenții cursurilor de școală generală de 8 clase sau 10 clase);

Vechimea în muncă: nu este necesară vechime

 Inspector de specialitate – grad II  (Achiziții publice):

 Sudii:universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor: juridice, economice și/sau inginerești;

cursuri expert achiziții publice absolvite cu diplomă acreditată

Vechime în domeniul studiilor și în achiziții publice: minimum 1 an

Inspector de specialitate – grad II  (Contabilitate):

Studii:  universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor:  economice

Vechime în domeniul studiilor: minimum 1an

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 martie 2023, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

16 martie 2023, ora 10.00: proba scrisă;

21 martie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Slatina, Str. Prunilor nr. 8, Judeţul Olt, telefon: 0249/707.408 sau mobil: 0731/020.602, e-mail: spgcfs.slatina@gmail.com.