Noul an școlar. Cinci module de învățare, tezele nu mai sunt obligatorii, o singură medie la fiecare materie

Multe modificări în noul an şacolar, care a început astăzi. În loc de semestre vor exista cinci module de învățare, care vor alterna cu cinci vacanțe, tezele nu vor mai fi obligatorii și va exista o singură medie pe tot parcursul anului școlar.


Noul an şcolar începe în prima zi de luni din septembrie - 5 septembrie 2022, şi se va încheia în 16 iunie.

Noua structură a anului școlar

Modulul 1: 5 septembrie - 21 octombrie

Vacanța de toamnă pentru toți elevii: 24-30 octombrie

Modulul 2: 31 octombrie - 22 decembrie

A doua vacanță, cea de iarnă: 23 decembrie - 8 ianuarie 2023

Modulul 3: Va începe în 9 ianuarie și se va derula până în luna februarie

A treia vacanță - de o săptămână - poate fi acordată în a doua săptămână, în a treia săptămână sau în a patra săptămână din februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar

Modulul 4: Începe după vacanța din februarie și se va desfășura până în preajma sărbătorilor de Paște

A patra vacanță : 8 aprilie - 23 aprilie

Modulul 5: 24 aprilie - 16 iunie

Vacanța de vară - 17 iunie - 4 septembrie

Programul național „Școala altfel” și Programul 2Săptămâna verde” vor avea loc între 27 februarie și 16 iunie 2023, timp de câte 5 zile consecutive, perioada urmând să fie decisă în funcție de fiecare unitate de învățământ, potrivit hotnews.ro.

Noul an școlar va începe și cu o serie de alte modificări, care se regăsesc în Regulamentul de funcționare și organizare a școlilor, aprobat în luna iulie de către Ministerul Educației:

Tezele nu vor mai fi obligatorii. Elevilor le va fi încheiată o singură medie pe tot parcursul anului școlar. „La fiecare disciplină de studiu/ modul se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/ modulele şi de la purtare”.

Va rămâna la latitudinea fiecărui profesor cum și câte evaluări va face, pentru acordarea notelor.

„Numărul de calificative/ note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două”.

Modul de evaluare se stabilește în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline:

a) evaluări orale;

b) teste, lucrări scrise;

c) experimente şi activităţi practice;

d) referate;

e) proiecte;

f) probe practice;

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei/ inspectoratele şcolare.

În învăţământul primar, la clasele I - IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/ modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/ test pe an școlar.

Potrivit noului regulament de funcționare și organizare a școlilor, elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare.

Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare;

b) calificative la clasele I - IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;

c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal.

O altă modificare care va intra în vigoare din acest nou an școlar este eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor. Măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.