Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina organizează concurs pentru posturile de şofer şi electrician

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi, unul de şofer şi patru de muncitor calificat (electrician).

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public, cu sediul în str. Drăgănești nr. 25A, municipiul Slatina, județul Olt, organizează CONCURS în data de 23 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă și 27 martie 2023, ora 10.00 – interviul, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, durata timpului de lucru normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) după cum urmează:

Serviciul Administrare Parcări, Compartiment Ridicări Auto:

- șofer treaptă I – 1 post

Serviciul Iluminat Public – Compartiment Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public:

                            - muncitor calificat treaptă I – 3 posturi

                            - muncitor calificat treaptă IV – 1 post

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane, Arhivă în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare și trebuie să conțină obligatoriu:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute lit. b, c d și e vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru a participa la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice:

 Serviciul Administrare Parcări, Compartiment Ridicări Auto

              - șofer treaptă I

a)  studii (școală generală 8 clase sau 10 clase, școală profesională sau diploma de bacalaureat);

b)  permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;

c)  atestat macaragiu;

d)  atestat transport marfă;

e)  3 ani vechime ca șofer profesionist.

Serviciul Iluminat Public – Compartiment Mentenanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public:

- muncitor calificat tr. I (electrician, conducător auto)

a)           posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil;

b)          apt pentru ocupația de muncitor calificat (electrician);

c)           vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil: minim 9 ani;

d)          apt pentru lucrul la înălțime;

e)           permis de conducere categoria B – minim 3 ani.

- muncitor calificat tr. I (electrician)

a)           posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii sau a unei școli profesionale de profil;

b)          apt pentru ocupația de muncitor calificat (electrician);

c)           vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil: minim 9 ani;

d)          apt pentru lucrul la înălțime.

- muncitor calificat tr. I – 1 (electrician)

a)           posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor generale sau a unei scoli profesionale de profil;

b)          apt pentru ocupația de muncitor calificat (electrician);

c)           vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor generale, a unei școli profesionale de profil: minim 9 ani;

d)          apt pentru lucrul la înălțime.

- muncitor calificat tr. IV (electrician)

a)           posesor atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii sau a unei scoli profesionale de profil;

b)          apt pentru ocupația de muncitor calificat (electrician);

c)           vechime în specialitate atestat de calificare profesională în meseria de electrician obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei scoli profesionale de profil: nu este cazul;

d)          apt pentru lucrul la înălțime.

Concursul va avea loc la sediul din strada Drăgănești nr. 25A, municipiul Slatina, județul Olt.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, Arhivă de luni până joi orele 08.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00 sau la telefon 0249422788.