Anunţ licitaţie

Licitatie privind închirierea unui număr de sapte spaţii in incinta Targului saptamanal aparținând domeniului public al comunei Osica de Sus, jud. Olt

COMUNA OSICA DE SUS  cu sediul în com.Osica de Sus, sat Vladuleni, str. Republicii, nr. 70, cod fiscal 4716801, telefon 0249/418064, fax 0249/417910, e-mail: primar@primariaosicadesus.ro, anunţă organizarea următoarei licitații publice:

Inchiriere  a unui numar de sapte  spatii comerciale in Targul saptamanal din comuna Osica de Sus, strada Targului , nr. 2, CF 51788, judetul Olt, identificate astfel:

- Spatiu in suprafata de 150mp pentru gratar, parcela  nr. 1

- Spatiu in suprafata de 100mp pentru gratar, parcela  nr. 2

- Spatiu in suprafata de 100mp pentru gratar, parcela  nr. 3

- Spatiu in suprafata de 50mp pentru instalare container, parcela  nr. 4

- Spatiu in suprafata de 25mp pentru desfasurarea activitati comerciale, parcela  nr. 5

- Spatiu in suprafata de 60mp pentru comercializare material lemnos, parcela  nr. 6

- Spatiu in suprafata de 4 mp cu doua mese, pentru desfasurarea de activitati comerciale, parcela  nr. 7

Licitația se organizeaza conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 și ale HCL nr. 59/29.11.2023

Informatiile privind documentatia de atribuire se gasesc in caietul de sarcini

Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire, la cerere, care va fi depusa la sediul institutiei, Compartimentul secretariat,  achitand contravaloarea acesteia de 20 lei la casieria institutiei.

Data limita pentru depunerea ofertelor este 14.05.2024, ora 10.00

Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 30.04.2024, ora 10.00

Adresa la care pot fi depuse ofertele: comua Osica de Sus, sat Vladuleni, strada Republicii, nr. 70, judetul Olt

Numarul de exemplare in care poate fi depusa oferta: se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Data si locul la care se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor: 14.05.2024, ora 11.00, comuna Osica de Sus, sat Vladuleni, strada Republicii, nr. 70, judetul Olt.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor referitoare la procedura de atribuire este Tribunalul Olt – Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal din Slatina,strada Manastirii, numarul 2, judetul Olt. Contestatia  se va depune la în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului autorității contractante considerat nelegal.